Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van De Koning Groenvoorziening.

1.2 Afspraken, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze door De Koning Groenvoorziening schriftelijk zijn bevestigd.

2. Offertes en ontwerpen

2.1 De offertes welke door De Koning Groenvoorziening gedaan worden, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend.

2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

2.3 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de offertes geldig tot 1 maand na dagtekening.

2.4 Kosten van ontwerptekening(en)/plan(nen) zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt De Koning Groenvoorziening ook na verlening van de opdracht de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur of offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

4. Opdrachten en overeenkomsten

4.1 In het geval van een vrijblijvend aanbod is De Koning Groenvoorziening niet eerder gebonden aan haar aanbod dan na haar schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen een opdrachtbevestiging schriftelijk aan De Koning Groenvoorziening heeft bekend gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de opdracht juist weer te geven.

4.2 De datum van de schriftelijke bevestiging, dan wel, indien van toepassing de feitelijke uitvoering door De Koning Groenvoorziening, zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien De Koning Groenvoorziening deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. Zonder opgaaf van redenen blijft De Koning Groenvoorziening steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren.

5. Honorering

5.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de daarin genoemde prijzen voor beide partijen gedurende 90 dagen bindend, waarna prijzen door algemene loon- of marktprijs wijzigingen aangepast kunnen worden. Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Zijn geen prijsafspraken gemaakt dan geschiedt de honorering volgens de door De Koning Groenvoorziening gehanteerde prijzen en normen. Alle opgegeven prijzen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. De Koning Groenvoorziening berekent de prijzen zoals overeengekomen of die op de dag der facturering bij haar gelden onverlet het feit dat op andere tijdstippen andere prijzen kunnen worden gehanteerd behoudens een nadere overeenkomst.

6. Levertijd

6.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.

6.2 De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan De Koning Groenvoorziening dient te verstrekken, en eventueel overeengekomen aanbetalingen in bezit zijn van De Koning Groenvoorziening.

6.3 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat De Koning Groenvoorziening kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. De Koning Groenvoorziening is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht De Koning Groenvoorziening niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betalingen van facturen op te schorten of de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd De Koning Groenvoorziening schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

7. Wijze van uitvoering

7.1 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aan De Koning Groenvoorziening opgedragen werk geen vertraging ondervindt. De Koning Groenvoorziening kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of andere niet tijdige of niet volledige uitvoering van werken door derden tenzij dit schriftelijk is bepaald. De Koning Groenvoorziening kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.

8. Terrein

8.1 De opdrachtgever is verplicht om De Koning Groenvoorziening omtrent de niet bij oppervlakkige bezichtiging waarneembare hoedanigheden van het (de) terrein(en), en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en de eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.

8.2 Opdrachtgever is verplicht aan De Koning Groenvoorziening alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken en deze op de door De Koning Groenvoorziening aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens zonder gehoudenheid van De Koning Groenvoorziening om zich elders omtrent de juistheid van deze gegevens te doen informeren.

8.3 Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende duidelijke tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van De Koning Groenvoorziening. 8.4 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid van locaties voor de uitvoering door De Koning Groenvoorziening.

9. Vergunningen

9.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van een eventuele (kap)vergunning, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat De Koning Groenvoorziening dit zal verzorgen.

9.2 De Koning Groenvoorziening is nimmer verantwoordelijk voor de kosten voortkomende uit een eventuele claim in verband met het ontbreken van een (kap)vergunning. Deze kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

10. Meerwerk en minderwerk.

10.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle afwijkingen van de overeengekomen afspraken, die noodzaken tot meer inspanningen voor de uitvoering door De Koning Groenvoorziening, waaronder ook de later genoemde extra opdrachten van opdrachtgever, overschrijding van geschatte hoeveelheden, afwijkingen door gewijzigde ontwerpen of onjuiste gegevens en inschattingen, afwijkende materialen of afwijkende werkwijzen door derden geleverd of uitgevoerd. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld.

10.2 De Koning Groenvoorziening is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden het minderwerk, dat op haar eigen verzoek is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalbedrag. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis.

10.3 In geval van meerwerk dient opdrachtgever te accepteren dat de data van uitvoering en oplevering van het werk kunnen verschuiven en De Koning Groenvoorziening deze nieuwe data schriftelijk aan opdrachtgever kan mededelen.

11. Overmacht

11.1 De Koning Groenvoorziening is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dan wel kan haar verplichtingen opschorten, indien De Koning Groenvoorziening in de nakoming wordt verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 11.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van De Koning Groenvoorziening te komen: werkstakingen, verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, natuurrampen, in gebreke blijven van leveranciers van De Koning Groenvoorziening, bijzondere weersomstandigheden, oorlog, oproer, overstromingen, zware stormen, stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid en gebrek aan grond-, hulp-, of brandstoffen.

12. Betaling

12.1 Alle betalingen dienen te geschieden na aflevering van de goederen, dan wel, in gevallen van oplevering, na oplevering, dan wel bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, dan wel binnen de op het orderformulier en of de factuur aangegeven betalingstermijn.

12.2 Betaling dient te geschieden aan en ten kantore van De Koning Groenvoorziening, dan wel via een aan te wijzen bank- of girorekening.

12.3 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

12.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en heeft De Koning Groenvoorziening het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, 2% van het factuurbedrag aan rente te berekenen over de periode vanaf de uiterste betaaldatum tot de datum van aanmaning of ontvangst van betaling.

12.5 Is met betrekking tot een bepaalde transactie betaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet, of niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag direct opeisbaar.

12.6 Wanneer De Koning Groenvoorziening door niet tijdige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hier aan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van advocaten geadviseerd wordt, echter met een minimum van € 250,- 12.7 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is De Koning Groenvoorziening gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een (bepaalde) levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Voor alle schade door De Koning Groenvoorziening geleden als gevolg van niet tijdige betaling, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk.

13. Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product-)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is De Koning Groenvoorziening slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag waartoe De Koning Groenvoorziening verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

13.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is De Koning Groenvoorziening slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

13.2 De Koning Groenvoorziening is in geen geval aansprakelijk: a. Voor vergoeding van bedrijfsschade. b. Voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan De Koning Groenvoorziening toegewezen kan worden (b.v. het verkeerd neervallen van een boom en de daaruit voortvloeiende schade). c. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, niet zijnde in dienst bij De Koning Groenvoorziening, waaraan de opdracht is verstrekt.

13.3 De door De Koning Groenvoorziening te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien op de bovenstaande bepaling geen beroep kan worden gedaan dan zal de door De Koning Groenvoorziening te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de overeenkomst door De Koning Groenvoorziening aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen. Indien de overeenkomst een deelovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door De Koning Groenvoorziening aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting.

13.4 Opdrachtgever vrijwaart De Koning Groenvoorziening voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de opdracht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van De Koning Groenvoorziening of haar medewerkers.

13.5 In geval van onrechtmatige daad van De Koning Groenvoorziening, of een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is De Koning Groenvoorziening aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze ontstaan door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen De Koning Groenvoorziening verzekerd is, dan wel schade waartoe men gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

13.6 Opdrachtgever dient binnen twee weken na kennisname van de schade of moment dat zij redelijkerwijze de schade had moeten ontdekken schriftelijk de schade te melden aan De Koning Groenvoorziening.

14. Ontbinding

14.1 Onverminderd het bepaalde in punt 4 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door De Koning Groenvoorziening aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd/ontbonden, op het tijdsstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. De Koning Groenvoorziening zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

14.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door De Koning Groenvoorziening geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

15. Geschillen

15.1 Op overeenkomsten met De Koning Groenvoorziening is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij De Koning Groenvoorziening de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

15.2 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtshouding zullen de partijen onverminderd gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.